Dit evenement vindt plaats op: 24 mei 2022

Webinar: Participatory Systems Design

“Redistributing the power to create society”

English below

Hoe kunnen we het beheer van onderling afhankelijke infrastructuren makkelijker maken door multidisciplinair ontwerp? de rol van participatie in de complexe System of Systems wereld.

Infrastructuur vormt de basis van het welzijn van onze samenleving. Daarom is het ontwerpen van duurzame en veerkrachtige infrastructuur van groot belang.

Een infrastructuursysteem is een complex en adaptief systeem dat gezien kan worden als een combinatie van drie onderdelen: de fysieke infrastructuur, de mensen die de infrastructuur beheren en gebruiken, en de omgeving waarin deze zich bevinden. De interacties tussen deze componenten bepalen hoe het infrastructuursysteem reageert op veranderingen.

Participatief systeemontwerp stelt de mensen in dit systeem in staat om verantwoordelijkheid te nemen en te handelen in hun steeds veranderende omgevingen. Ondanks de voordelen, zien we weinig pogingen om participatieve ontwerpvormen in de complexe infrastructuuromgeving toe te passen, en dat is zonde.

De webinar is in het Engels.

 
 
 

Doel webinar
Deze webinar gaat in op participatieve ontwerpvormen en hun toepassing op complexe sociaal-technische systemen zoals onze infrastructuur. Het ontwerpproces is hierbij gebaseerd op een participatieve benadering, waarbij de rol van de planner in een breder perspectief geplaatst wordt en beschouwt wordt als facilitator van plannings- en ontwerpprocessen. Deze webinar is gebaseerd op het recent voltooide NWO-onderzoek “D-to-Mii: Design to Manage interconnected infrastructure”.

In deze webinar zullen we:

 • het concept van participatief systemontwerp introduceren en het vergelijken met conventionele aanpakken.
 • de rol van participatie in het ontwerp en de uitvoering van infrastructuur benadrukken.
 • de rol van nieuwe technologieën en tools, zoals computer simulaties en Serious Gamens, in het co-creatie proces verkennen.
 • vernieuwende voorbeelden laten zien en lessen delen vanuit recent NWO onderzoek.
 • Succes verhalen van participatief systeemontwerp laten zien

Doelgroep
Deze doelgroep is bedoeld voor een brede doelgroep. Er is geen expliciete voorkennis vereist. De concepten die in deze webinar geïntroduceerd worden, kunnen in verschillende wetenschappelijke disciplines toegepast worden.

Impact
Tijdens deze webinar zullen de deelnemers:

 • leren over participatieve systemen en participatief ontwerpen.
 • weten hoe je een participatief framework zo kunt structureren dat dit het besluitvormings-, plannings- en implementatieproces van complexe onderling afhankelijke systemen faciliteert.
 • weten hoe ze participatieve ontwerpuitdagingen kunnen tackelen met het gebruik van beschikbare tools.
 • een inkijkje in het D-to-Mii onderzoek vanTUDelft en NGinfra

Spreker
Omar Kammouh, Department of Industrial Engineering and Innovation Sciences, Eindhoven University of Technology, o.kammouh@tue.nl

Participatory Systems Design

Transdisciplinary design to manage interconnected infrastructure: the role of participation in the complex System of Systems world. Sign up here.

Infrastructure systems are the cornerstone of the economic prosperity and well-being of societies. The Sustainability Development Goals (SDGs) by the UN recognize the importance of designing resilient infrastructure in a sustainable manner, especially during the upcoming energy transitions and sustainable development challenges we are facing. An infrastructure system is a complex adaptive system that should be seen as a combination of three major parts: the physical infrastructure, the human actors managing and making use of it, and the environment in which everything is embedded. The interactions between these components shape how the infrastructure system responds to changes. Participation in such a profoundly networked society is key to individual and collective human well-being. Participatory systems design enables individuals, groups, and organizations to act and take responsibility in their ever-changing environments. Despite its advantages, we have seen few attempts to adopt participatory design concepts in the complex infrastructure environment

Objectives

This webinar will touch upon participatory design concepts and their application to complex socio-technical systems, such as our interconnected infrastructure. The design process is based on a participatory approach, which redefines the planner’s role in a wider perspective, considering it as a facilitator of planning and design processes. We will draw on the results of a recently completed NOW project titled “D-to-Mii: Design to Manage interconnected infrastructure” to support the introduced participatory design concepts with a specific focus on infrastructure systems.

In this webinar, we will:

 • Introduce the concept of participatory systems design and compare it to conventional approaches
 • Emphasize the role of participation during the design and operation of networked systems
 • Explore the role of new technology/analytical tools, such as simulation and Serious Games, in the co-design process
 • Provide cutting edge examples and share lessons learned from a recently completed NOW project
 • Success stories of participatory systems

Intended audience

This webinar is designed for the wide audience. No explicit expertise is required. Concepts introduced in this webinar can be utilized in various scientific disciplines.

Impact

As a result of this webinar, attendees will

 • Learn about participatory systems and participatory design
 • Know how to structure a participatory framework that facilitates the decision making, planning, and implementation process of complex interconnected systems
 • Know how to overcome participatory design challenges using available tools
 • Be introduced to a recently completed NOW project D-to-Mii that involved TU Delft and NGinfra

Speaker

Omar Kammouh, Department of Industrial Engineering and Innovation Sciences, Eindhoven University of Technology, o.kammouh@tue.nl