NWO onderzoeken
Het in stand houden en verbeteren van de infrastructuren in Nederland vraagt onder andere om betere afstemming tussen verschillende partijen, innovatief gebruik van datastromen, nieuwe businessmodellen en flexibiliteit. Om aan deze uitdaging tegemoet te komen werkt NGinfra samen met het NWO om de infrastructuur in Nederland adequaat te laten inspelen op de veranderingen van nu en in de toekomst.

Het doel van de eerste ronde van het vraaggestuurde onderzoeksprogramma ‘Responsive Innovations’ is het ontwikkelen van nieuwe kennis over responsieve infrastructuur, het stimuleren van multidisciplinaire samenwerking tussen infrastructuren en het overbruggen van de kloof tussen onderzoek en praktijk. In de projecten werkte de onderzoekers en de infrabeheerders van NGinfra nauw samen zodat onderzoek en praktijk nauw op elkaar aangesloten waren en kennisdeling al tijdens de uitvoering van het onderzoek kon plaatsvinden. Het onderzoeksprogramma ‘Responsive Innovations’ omvatte zes onderzoeken:

RITRI: Responsive Infrastructure Through Responsive Institutions 
Welke kansen liggen er voor infrabeheerders om gezamenlijk te investeren?
Het slim combineren van investeringen van infrastructuurmanagers biedt kansen om de responsiviteit van infrastructuurnetwerken te vergroten. Dit vereist afstemming tussen infrastructuurmanagers. In dit onderzoek wordt door gezamenlijke scenario ontwikkeling, institutionele analyse, stress tests en ‘serious gaming’ inzichtelijk gemaakt welke institutionele veranderingen doorgevoerd moeten worden om deze kansen te benutten.
Hoofdaanvrager: Dr. ir. A. Hartmann (Universiteit Twente)

DATASTREAMS: Using data streams to support the integrated design, construction and management of interconnecting infrastructures
Hoe kunnen we bestaande datastromen benutten om infrastructuurprojecten beter in te richten
Het instand- en bijhouden van infrastructurele netwerken vraagt veerkracht en flexibiliteit voor de toekomst. Naast het vergroten van toegevoegde waarde moeten de beheerders ook open staan voor nieuwe uitdagingen en onconventionele oplossingen van buiten hun eigen netwerk. Dit voorstel beoogt gebruikmaking van datastromen voor verdere ontwikkeling van elkaar kruisende netwerken.
Hoofdaanvrager: Prof. dr. H.L.M. Bakker (Technische Universiteit Delft)

SUBIN: Inter-organizational collaboration in the governance of subsurface infrastructure networks
Wat zijn de beste coördinatieoplossingen voor complexe, ondergrondse vraagstukken?
Kritische infrastructuren in stedelijke gebieden bevinden zich in toenemende mate onder de grond. De beperkte ruimte in de ondergrond dwingt infra-beheerders tot onderlinge samenwerking bij de besluitvorming rond aanleg en vervanging. Deze studie onderzoekt verschillende vormen van succesvolle samenwerking en afspraken en arrangementen tussen organisaties om zo weerbare netwerken te creëren.
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ing. A.H. van Marrewijk (Vrije Universiteit Amsterdam)

LONGA VIA: Legal & Organizational Network & Governance Aspects of Data-Driven Innovations in Infrastructure Management
Hoe kunnen we barrières wegnemen om datagedreven innovaties te benutten voor infrabeheer?
Nieuwe data-gedreven innovaties voor kritieke infrastructuursectoren, zoals energie, water en transport, dragen bij aan het goed functioneren van deze sectoren. Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe businessmodellen en regels die optimale toepassing van deze nieuwe innovaties door de beheerders van de infrastructuren mogelijk maken.
Hoofdaanvrager: Prof. dr. S.A.C.M. Lavrijssen (Universiteit Tilburg)

COOP CAP: Building cooperation capabilities for improving resilience and optimizing joint maintenance in future infrastructures
Hoe kunnen infrabeheerders de besluitvorming bij infrastructurele onderhouds- en vernieuwingsprojecten beter afstemmen?
Gemeenschappelijk uitgevoerde onderhouds- en vernieuwingsprojecten kunnen, tegen lagere kosten, voordelen opleveren voor de bereikbaarheid. Maar er is weinig bekend over hoe dit te realiseren. Dit project stelt zich ten doel optimaliseringsmodellen en organisatiestructuren en -processen te ontwikkelen waarmee de verschillende belanghebbende partners kunnen afstemmen en samenwerken.
Hoofdaanvrager: Prof. dr. D.P. van Donk (Rijksuniversiteit Groningen)

D-to-MII: Design to Manage Interconnected Infrastructures
Hoe kunnen assenmanagementbelangen beter worden geborgd bij innovatieve, onderling verbonden infravervangingsprojecten?
Beheerders van infrastructuren ondervinden bij vervanging steeds vaker afhankelijkheden tussen infrastructuren en het gebruik ervan. In dit project brengen we de processen van vervanging van met elkaar verbonden infrastructuren in kaart en ondersteunen we de ontwikkeling van richtlijnen en oplossingen om responsieve innovaties toe te passen voor de infrastructuur van de toekomst. Ook ondersteunen we het veilig stellen van de belangen die spelen bij gebruik, beheer en onderhoud.
Hoofdaanvrager: Prof. mr. dr. E.F. ten Heuvelhof (Technische Universiteit Delft)

De onderzoeken uit deze call worden afgerond in 2022. Meer weten over resultaten en impact?
Lees hier meer:

Van onderzoek naar impact

Onderzoeken met impact

Ook het onderzoek INSpECT nadert zijn afronding. Dit onderzoek heeft tot doel om te komen tot een geïntegreerd perspectief op veerkrachtige stedelijke infrastructuur en daarmee beslissingen te ondersteunen voor een duurzame, klimaatbestendige stad.

Terug naar overzicht