Responsive Innovations: de zes onderzoeken

NGinfra en NWO financieren met een gezamenlijke investering van 3 miljoen euro het onderzoeksprogramma Next Generation Infrastructures: Responsive Innovations. In september 2016 opende de call for papers en afgelopen zomer werden zes onderzoeksprojecten gehonoreerd. Binnen deze onderzoeken werken inframanagers en wetenschappers samen aan toekomstbestendige infrastructuur.

Achtergrond programma
Drie maatschappelijke veranderingen hebben vergaande impact op infrastructuren: toenemende beschikbaarheid van data en informatie, de energietransitie en urbanisatie. Dit was de aanleiding van het onderzoeksprogramma Responsive Innovations, dat zich richt op het ontwikkelen van kennis over onder meer betere afstemming tussen verschillende partijen in de infrasector, innovatief gebruik van datastromen, nieuwe businessmodellen en het vergroten van de flexibiliteit. Het onderzoeksprogramma heeft als doel het ontwikkelen van nieuwe kennis over responsieve infrastructuur, het aanzetten tot multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende infrabeheerders en het bij elkaar brengen van wetenschap en praktijk op complexe infrastructurele vraagstukken.

Responsive Innovations is een samenwerking tussen NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en het kennisplatform NGinfra (Next Generations Infrastructures) waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Vitens, Alliander, Schiphol Group en ProRail zich hebben verenigd. Een internationale beoordelingscommissie beoordeelde de voorstellen die binnenkwamen op de call for papers en bracht advies uit aan het bestuur van NG – infra en het NWO Domeinbestuur Sociale- en Geesteswetenschappen. De volgende zes projecten zijn gehonoreerd:

Responsive Infrastructure Through Responsive Institutions (RITRI)
Het slim combineren van investeringen van infrastructuurmanagers biedt kansen om de responsiviteit van infrastructuurnetwerken te vergroten. Dit vereist afstemming tussen infrastructuurmanagers. In dit onderzoek wordt door gezamenlijke scenario ontwikkeling, institutionele analyse, stress tests en ‘serious gaming’ inzichtelijk gemaakt welke institutionele veranderingen doorgevoerd moeten worden om deze kansen te benutten.
Hoofdaanvrager: Dr. ir. A. Hartmann (Universiteit Twente)

Using data streams to support the integrated design, construction and management of interconnecting infrastructures
Het instand- en bijhouden van infrastructurele netwerken vraagt veerkracht en flexibiliteit voor de toekomst. Naast het vergroten van toegevoegde waarde moeten de beheerders ook open staan voor nieuwe uitdagingen en onconventionele oplossingen van buiten hun eigen netwerk. Dit voorstel beoogt gebruikmaking van datastromen voor verdere ontwikkeling van elkaar kruisende netwerken.
Hoofdaanvrager: Prof. dr. H.L.M. Bakker (Technische Universiteit Delft)

 Inter-organizational collaboration in the governance of subsurface infrastructure networks
Kritische infrastructuren in stedelijke gebieden bevinden zich in toenemende mate onder de grond. De beperkte ruimte in de ondergrond dwingt infra-beheerders tot onderlinge samenwerking bij de besluitvorming rond aanleg en vervanging. Deze studie onderzoekt verschillende vormen van succesvolle samenwerking en afspraken en arrangementen tussen organisaties om zo weerbare netwerken te creëren.
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ing. A.H. van Marrewijk (Vrije Universiteit Amsterdam)

 Legal & Organizational Network & Governance Aspects of Data-Driven Innovations in Infrastructure Management (LONGA VIA).
Nieuwe data-gedreven innovaties voor kritieke infrastructuursectoren, zoals energie, water en transport, dragen bij aan het goed functioneren van deze sectoren. Dit onderzoek ontwikkelt nieuwe businessmodellen en regels die optimale toepassing van deze nieuwe innovaties door de beheerders van de infrastructuren mogelijk maken.
Hoofdaanvrager: Prof. dr. S.A.C.M. Lavrijssen (Universiteit Tilburg)

Building cooperation capabilities for improving resilience and optimizing joint maintenance in future infrastructures
Gemeenschappelijk uitgevoerde onderhouds- en vernieuwingsprojecten kunnen, tegen lagere kosten, voordelen opleveren voor de bereikbaarheid. Maar er is weinig bekend over hoe dit te realiseren. Dit project stelt zich ten doel optimaliseringsmodellen en organisatiestructuren en -processen te ontwikkelen waarmee de verschillende belanghebbende partners kunnen afstemmen en samenwerken.
Hoofdaanvrager: Prof. dr. D.P. van Donk (Rijksuniversiteit Groningen)

D-to-MII: Design to Manage Interconnected Infrastructures
Beheerders van infrastructuren ondervinden bij vervanging steeds vaker afhankelijkheden tussen infrastructuren en het gebruik ervan. In dit project brengen we de processen van vervanging van met elkaar verbonden infrastructuren in kaart en ondersteunen we de ontwikkeling van richtlijnen en oplossingen om responsieve innovaties toe te passen voor de infrastructuur van de toekomst. Ook ondersteunen we het veilig stellen van de belangen die spelen bij gebruik, beheer en onderhoud.
Hoofdaanvrager: Prof. mr. dr. E.F. ten Heuvelhof (Technische Universiteit Delft)

Terug naar overzicht