Als infrabeheerders moeten we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de eigen infrastructuur. Onze prestaties worden echter beïnvloed door de prestaties van andere infrastructuren. In een dichtbevolkt en dicht bebouwd land als Nederland is sprake van een sterke vervlechting tussen de verschillende infrastructuren. We zijn afhankelijk van elkaar.

Op welke wijze raken de activiteiten van de netbeheerders elkaar? Op welke manier beïnvloeden we elkaars beschikbaarheid? En (hoe) kan door samenwerking meerwaarde gerealiseerd worden? Deze vragen staan centraal in het Themacenter Beschikbaarheid. Het is onze ambitie om de samenwerking tussen netbeheerders te verbreden en verdiepen, door kennis, data en ervaring uit te wisselen en onderzoek te doen naar issues rondom beschikbaarheid.