Infrabeheerders zien het als hun verantwoordelijkheid om op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met de infrastructuur. Met het oog op veiligheid, betrouwbaarheid, leveringszekerheid, uniformiteit en transparantie zijn infrabeheerders zich bewust van risico’s in de bodem, nu en in de toekomst. Dat geldt in het bijzonder als het gaat om veiligheid bij de opsporing van ontplofbare oorlogsresten (OO). Samenwerking Infrabeheerders voor het Veilig Omgaan met de Ondergrond in Nederland (SIVOON) is een samenwerkingsverband van Infrabeheerders om een eenduidig en proportioneel beleid tot stand te brengen op het gebied van OO.

Het onderzoek naar en detecteren van OO vormt een factor van betekenis in de planning en uitvoering van projecten waarbij sprake is van grondroerende activiteiten. Er mag pas gewerkt worden als zeker is dat OO’s geen onaanvaardbare risico’s opleveren. Vaak is echter het onderzoek naar en het detecteren van explosieven een ongewisse factor die zich lastig laat plannen. Risicobepalingen zijn niet altijd uniform en ook ARBO wetgeving stelt scherpe eisen. Dat veroorzaakt uitlopende projecten en oplopende kosten. Door onduidelijkheden in het beleid rond OO zijn er ook grote verschillen in aanpak tussen verschillende OO bedrijven. Dat kan slimmer, zo redeneerde een aantal grote opdrachtgevers in de infrastructuur.

Om haar doel te bereiken heeft SIVOON de ambitie om actief kennis uit te wisselen op het gebied van Ontplofbare Oorlogsresten. Belangrijke uitdagingen waar SIVOON voor staat is de functionaliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid van infrastructuren en de daaraan verbonden diensten duurzaam te borgen ten behoeve van de Nederlandse economie en samenleving.