We are the first generation to feel the impact of climate change and we are the last that can do something about it.” – Frans Timmermans

Met deze woorden beschrijft Frans Timmermans, vicepresident van de Europese Commissie, de noodzaak van het beperken van klimaatverandering in het voorwoord van de pas verschenen bundel ‘Shaping an Inclusive Energy Transition’. Dit boek is een initiatief van Margot Weijnen, wetenschappelijk directeur van NGinfra. In deze bundel onderzoeken diverse onderzoekers oplossingsrichtingen voor een toekomstbestendig, duurzaam en inclusief energiesysteem. Frans Timmermans beveelt in zijn voorwoord de bundel van harte aan als richtsnoer om te kunnen navigeren in het complexe energiesysteem. En, meldt hij, de bundel biedt praktische perspectieven om de Europese doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 te halen.

In het boek wordt gepleit voor een sociaal-inclusieve energietransitie en beschrijft hoe techniek en beleid kunnen worden ingezet voor een inclusievere energietransitie. Het boek verkent de uitdagingen van de energietransitie vanuit de optiek van technologische innovatie, openbaar beleid, sociale waarden en ethiek. Het boek gaat verder in op twee specifieke lacunes in het beleid gericht op de energietransitie en bespreekt hoe deze lacunes kunnen worden opgevuld. Ten eerste wordt in het openbaar bestuur geen rekening gehouden met de grote onderlinge afhankelijkheden tussen de energiesector, het mobiliteitssysteem, de digitale infrastructuur en de gebouwde omgeving. Sector-overschrijdende afstemming van beleid tussen deze verschillende systemen is nodig om mogelijk nadelige effecten op de samenleving en de economie te voorkomen. Deze effecten kunnen mogelijk belemmerend werken voor de energietransitie. Ten tweede besteedt het energie- en klimaatbeleid onvoldoende aandacht aan de maatschappelijke waarden die bij de energietransitie op het spel staan. Duurzame, betrouwbare en betaalbare energiediensten moeten beschikbaar zijn, worden én blijven voor iedereen. Waarbij Margot Weijnen stelt dat niet alleen het toekomstige energiesysteem inclusief moet zijn, maar óók de weg ernaartoe.

De bundel ‘Shaping an Inclusive Energy Transition’ is vrij toegankelijk en is hier te downloaden.

Terug naar overzicht